Your feedbackAdhikar Micro Finance Pvt. Ltd.

Plot 77/180/970, Subudhipur,
Tomando, Bhubaneswar – 752054 ,
Khordha, Odisha, India

+ 91 674 2475173

adhikar@adhikarindia.org